Cơ cấu tổ chức

Ngày đăng: 22/08/2017

Phòng Quản Trị


Cơ cấu tổ chức nhân sự phòng Quản trị

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Huỳnh Văn Khoa

Trợ lý

2

Nhữ  Đình Hùng

Trợ lý

3

Nguyễn Quốc Anh

Chuyên viên kỹ thuật

4

Hà Ngọc Vận

Chuyên viên kỹ thuật

5

Nguyễn Đức Duy Thành

Chuyên viên kỹ thuật

6

Việt Phạm Quốc Điệp

Chuyên viên kỹ thuật

7

Nguyễn Văn Hoàng

Chuyên viên kỹ thuật

8

Đào Minh Tú

Chuyên viên kỹ thuật

9

Nguyễn Văn Tú

Chuyên viên kỹ thuật

10

Nguyễn Phước Thắng

Chuyên viên kỹ thuật