Phiếu đề xuất

Ngày đăng: 23/09/2017

biều mẫu (tải file đính kèm)


BQLĐANTL TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

PHÒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                           

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT

Ngày … tháng … năm 2017

Kính gửi  :………………………………………………………………………………………………

 

Họ và tên người đề xuất : ………………………………………………………………………………………..

Bộ phận (hoặc địa chỉ) : …………………………………………………………………………………………

Nội dung đề xuất :……………………………………………………………………………………………….

 ………………………………………………………………………………………………………………….

Kinh phí dự kiến: …………………………………Viết bằng chữ :…………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………

Thời gian hoàn thành:…………………………………………………………………………………………..

(Kể từ ngày ………tháng………năm…….. đến ngày……tháng……năm………)

            Người đề xuất                                Phụ trách bộ phận                                     Thủ trưởng đơn vị

(Ký , họ tên )                                      (Ký , họ tên )                                    (Ký , họ tên )

 


Tải File dính kèm

Các tin khác