Chức năng nhiệm vụ

Tổng quan

22/08/2017

Phòng Quản trị thành lập vào tháng 11 năm 2006 theo Quyết định của Hiệu trưởng nhằm phục vụ sự nghiệp đào tạo và phát triển của Trường.

Chức năng nhiệm vụ

18/08/2017

Chức năng: Quản lý tài sản trang thiết bị và theo dõi sử dụng hiệu quả các tài sản thiết bị của Trường phục vụ giảng dạy nghiên cứu học tập Quản lý, theo dõi định mức tiêu hao vật tư, điện nước phục vụ cho công tác giảng dạy học tập Lập kế hoạch, mua sắm trang thiết bị phục vụ các hoạt động nhà trường Làm các thủ tục hồ sơ đất đai, giấy phép xây dựng